ALGEMENE VOORWAARDEN CAM FOOT PRODUCTS

 

Gevestigd aan Bijsterhuizen 3011G, 6604 LP te Wijchen
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64018989

 

Artikel 1. Definities
In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Afnemer: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten bij CAM Foot Products afneemt.
b. Applicatie: door CAM Foot Products ter beschikking gestelde, web-based software applicatie, waarvan door afnemer gebruik kan worden gemaakt voor de duur van de overeenkomst.
c. CAM Foot Products: wederpartij bij de overeenkomst met afnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
d. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door CAM Foot Products uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen partijen op basis waarvan CAM Foot Products haar diensten aan afnemer ter beschikking stelt, waaronder doch niet uitsluitend de toegang tot en het gebruik van de applicatie via welke afnemer producten bij CAM Foot Products kan ontwerpen en afnemen.
f. Partijen: CAM Foot Products en afnemer gezamenlijk.
g. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van CAM Foot Products, alsmede het gebruik van de applicatie, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door CAM Foot Products uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door CAM Foot Products gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverminderd haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Afnemer kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat CAM Foot Products onderhavige voorwaarden soepel toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CAM Foot Products, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Contractduur
1. De overeenkomst tussen CAM Foot Products en afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd door één van de partijen geschiedt door middel van aangetekend schrijven tegen het einde van de maand en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand.

Artikel 4. Levering en termijnen
1. Leveringen geschieden aan een door afnemer opgegeven afleveradres. De kosten met betrekking tot het transport c.q. de verzending van de zaken zijn rekening van afnemer. CAM Foot Products zal deze kosten duidelijk in het aanbod vermelden.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gaat het risico met betrekking tot de zaken over op afnemer op het moment dat de zaken door CAM Foot Products aan de eerste vervoerder zijn afgegeven.
3. Indien CAM Foot Products gegevens behoeft van afnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat afnemer alle benodigde gegevens aan CAM Foot Products ter beschikking heeft gesteld.
4. Indien CAM Foot Products een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient afnemer CAM Foot Products derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. CAM Foot Products dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. CAM Foot Products is niet aansprakelijk voor schade die afnemer lijdt ten gevolge van levering na de overeengekomen termijn.
5. CAM Foot Products behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

Artikel 5. Kwaliteit, conformiteit en garantie
1. CAM Foot Products ziet er op toe dat alle door haar te leveren zaken van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hieraan in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.
2. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten, hardheden en materiaalaanduidingen, worden door CAM Foot Products te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven afnemer geen recht op reclamering, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
3. Indien de geleverde zaken niet conform de overeenkomst zijn, dient afnemer de eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij CAM Foot Products. Afnemer is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken, zichtbare gebreken binnen 8 dagen schriftelijk te melden. Niet-zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 2 maanden na levering, schriftelijk aan CAM Foot Products te worden gemeld.
4. Onverminderd de rechten die de wet aan afnemer toekent, verleent CAM Foot Products garantie op alle door haar te leveren zaken voor de duur van ten minste 12 maanden na levering. Onder deze garantie vallen uitsluitend eventuele productiefouten waardoor het product niet deugdelijk is, doch niet normale slijtage, valschade, schokschade, waterschade, schade als gevolg van slecht onderhoud, verwaarlozing, onjuiste montage of montage op zaken die daarvoor niet geschikt zijn, schade door onjuist gebruik of gebruik in strijd met de voorschriften, schade door het gebruik van (agressieve) schoonmaakmiddelen, schade door de zaak bloot te stellen aan (te) hoge temperaturen en gebruiksschade zoals krassen, stoten, deuken of een afgesleten top- of onderlaag. Ieder recht op garantie vervalt op het moment dat afnemer de zaak zonder schriftelijke toestemming van CAM Foot Products aanpast, repareert of aan laat passen c.q. repareren.
5. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij CAM Foot Products in geval van gebreken de zaken, geheel naar eigen inzicht, eerst zal omruilen of herstellen. Als een artikel niet kan worden hersteld of als het omgeruilde artikel eveneens gebreken vertoont, is afnemer gerechtigd de ondeugdelijke zaken te retourneren onder restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is, in onderling overleg, ook mogelijk dat afnemer de artikelen behoudt en CAM Foot Products een gedeelte van het aankoopbedrag aan afnemer vergoedt.

Artikel 6. Facturatie en betaling
1. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door CAM Foot Products aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. CAM Foot Products is gerechtigd facturen digitaal te verstrekken.
2. Afnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van berichten via e-mail en de instellingen die ervoor zorgen dat e-mailberichten niet in de SPAM folder terecht komen. Het ontvangen van berichten in de SPAM folder ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichting.
3. Afnemer dient CAM Foot Products onmiddellijk te informeren over elke verandering van zijn bedrijfsnaam, vestigingsgegevens, bankrekening alsmede over andere (gewijzigde) omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de met CAM Foot Products gesloten overeenkomst.
4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
5. Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke CAM Foot Products maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van afnemer. In dat geval is afnemer een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door CAM Foot Products gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van afnemer zijn de vorderingen van CAM Foot Products en de verplichtingen van afnemer jegens CAM Foot Products onmiddellijk opeisbaar.
7. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten, vervolgens van opengevallen en lopende rente en tot slot van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door CAM Foot Products geleverde zaken blijven eigendom van CAM Foot Products tot op het moment dat afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens CAM Foot Products uit hoofde van enige met CAM Foot Products gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
2. Een afnemer die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van CAM Foot Products mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
3. Afnemer is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan CAM Foot Products op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra CAM Foot Products zulks wenst, door afnemer aan CAM Foot Products stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van CAM Foot Products tegen afnemer.
4. Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is CAM Foot Products gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij afnemer of derden die de zaak voor afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Behoudens de verleende garantie op door haar geleverde zaken, sluit CAM Foot Products iedere aansprakelijkheid uit voor iedere directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst tussen partijen of het gebruik van de applicatie door afnemer, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van CAM Foot Products.

Artikel 9. Conversie
Indien enige bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op alle tussen CAM Foot Products en afnemer gesloten overeenkomsten, alsmede op het gebruik van de applicatie, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; ook indien afnemer woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 11. Geschillen
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van CAM Foot Products.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo en mogen niet zonder
voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, gedeeltelijk noch als geheel,
worden vermenigvuldigd of geëxploiteerd. Voor meer informatie zie: http://www.confirmo.nl/

 

Versie: 17 mei 2020

 

PDF-versie