PRIVACYVERKLARING

 

CAM Foot Products, gevestigd aan Bijsterhuizen 3011G 6604 LP Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens:

https://www.camfootproducts.nl
Bijsterhuizen 3011G
6604 LP Wijchen
085 - 4863717
Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via privacy@camfootproducts.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

CAM Foot Products verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Internetbrowser en apparaat type
-
Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CAM Foot Products verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren
CAM Foot Products analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- CAM Foot Products verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Geautomatiseerde besluitvorming

CAM Foot Products neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CAM Foot Products) tussen zit. CAM Foot Products gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Voxelcare S.L. (ontwikkeling, beheer en onderhoud van de Software);
Amazon Inc. (hosting- en dataopslag van de Software);
WhatsApp (dagelijkse communicatie);
Microsoft 365 (dataopslag);
AFAS Online (ordermanagement, boekhouding, facturatie, nieuwsbrieven);
Transsmart (genereren van verzendlabels)


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CAM Foot Products bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens van natuurlijke personen onder het gezag of onder behandeling van Verantwoordelijke (de klant) worden bewaard gedurende de duur van de Gebruikers- en leveringsovereenkomst. Niet eerder dan 3 maanden en niet later dan 12 maanden na beëindiging van de Gebruikers- en leveringsovereenkomst worden deze Persoonsgegevens verwijderd, dit tenzij Verantwoordelijke aan Verwerker een schriftelijk verzoek indient om de betreffende gegevens eerder te verwijderen. Database-backups waar deze gegevens nog in staan worden na verwijdering nog maximaal 30 dagen bewaard en daarna permanent verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

CAM Foot Products verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CAM Foot Products blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CAM Foot Products gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CAM Foot Products en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@camfootproducts.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

CAM Foot Products wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CAM Foot Products neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@camfootproducts.nl

 

PDF-versie